Il 24 Aprile è la Pasqua Ortodossa (Paştele Ortodox)

180523

La Pasqua Ortodossa non coincide quasi mai con quella in cui si festeggia la Pasqua Cattolica; cade, infatti, o la settimana successiva, o addirittura un mese dopo.
Per gli Ortodossi la Pasqua è la festività più sentita in assoluto, vissuta con un intenso pathos liturgico, motivo per cui la
Quaresima di 48 giorni è indispensabile come fase preparatoria alla purificazione sia dello spirito che del corpo.

Durante le 7 settimane quaresimali, ci si astiene dalla carne, dalle uova, dai latticini e dall’alcool, e nell’ultima, la “Settimana grande”, si è ancora più radicali nel digiuno e ancora più raccolti nella meditazione.

La mezzanotte del sabato segna l’inizio della messa della Resurrezione; intonando canti, i fedeli sono invitati dal prete ad accendere con la luce di Cristo le proprie candele, portate a casa al termine della cerimonia, nella speranza di un anno benedetto.

La tavola pasquale è inaugurata nel momento in cui il pane benedetto viene impregnato nel vino per essere mangiato dai fedeli.

Al centro della tavolata piena con prelibatezze tradizionali, abbiamo il simbolo per eccellenza della Pasqua Ortodossa: le uova rosse.

I festeggiamenti si aprono proprio con la “Battaglia delle uova”, che consiste nell’impugnare il proprio uovo rivolgendo la punta verso l’alto per colpire la punta dell’uovo “dell’avversario”.
Chi “attacca” deve pronunciare “Cristo è risorto!”, e chi “riceve”, “Davvero è risorto!”.
Tale scambio di battute avviene già durante la Messa, tra il prete e i fedeli.

Dipingere le uova di rosso è un rituale rappresentante il sacrificio di Cristo, il rosso richiama il sangue, e le uova come ben noto sono l’emblema della fertilità congiunta, in quest’occasione, anche alla Resurrezione.

Un tempo la pitturazione della uova avveniva al naturale, immergendo delle foglie di cipolla rossa nell’acqua di bollitura delle uova, mentre oggi vengono dipinte ricorrendo ad un colorante rosso in bustine.

La leggenda dell’uovo di Pasqua più famosa racconta che Maria, venuta a piangere il figlio crocifisso, pose vicino alla croce il cesto delle uova che arrossirono per il sangue che colava dalle ferite di Gesù. 

In Romania, la tradizione della pittura delle uova è una vera arte.

Ci sono gare in quasi tutte le città.

Le persone decorano le uova con simboli diversi: il sole, la luna, la croce, ecc.

È una tecnica complessa; le uova vanno prima svuotate e poi messe in acqua e sale.

Dipinte con aghi e pennelli estremamente sottili.

Le donne sono le responsabili di questa attività.

Non hanno modelli determinati, ma danno libero sfogo alla loro fantasia.

Un’arte che si tramanda di madre in figlia e di generazione in generazione.

Ma oggigiorno, le persone usano semplicemente i coloranti alimentari che vengono venduti al supermercato.

Il Giovedì Santo, le uova vengono dipinte e il rosso è il colore predominante.
Per me le uova dipinte di rosso con foglie di cipolla rossa sono la mia infanzia, la mia Pasqua in famiglia, la mia tradizione che cerco di tramandare a mio figlio.

Buona Pasqua Cristiani Ortodossi!

Traduzione in rumeno 

Paştele Ortodox

Paștele ortodox nu coincide aproape niciodată cu cel în care se sărbătorește Paștele catolic; cade, de fapt, fie săptămâna următoare, fie chiar o lună mai târziu. Pentru ortodocși, Paștele este cea mai mare sărbătoare , trăită cu un patos liturgic intens, motiv pentru care Postul de 48 de zile este indispensabil ca fază pregătitoare pentru purificarea atât a spiritului, cât și a corpului. În cele 7 săptămâni ale Postului Mare, ne abținem de la carne, ouă, produse lactate și alcool, iar în ultima, „Săptămâna Mare”, suntem și mai radicali în post . Sâmbăta la miezul nopții marchează începutul Liturghiei învierii; cântând cântece, credincioșii sunt invitați de preot să atragă lumina cu lumânările lor, duse acasă la sfârșitul ceremoniei, în speranța unui an binecuvântat. Masa de Paști este inaugurată atunci când pâinea binecuvântată este îmbibată în vin pentru a fi mâncată de credincioși. În centrul mesei pline de delicatese tradiționale, avem simbolul prin excelență al Paștelui ortodox: ouă roșii. Sărbătorile încep cu „Bătălia ouălor”, care constă în ținerea oului prin rotirea vârfului în sus pentru a lovi vârful oului adversarului. Cine „atacă” trebuie să pronunțe „Hristos a înviat!”, Iar cine „primește”, „Adevărat a înviat!”. Acest schimb de cuvinte are loc deja în timpul Liturghiei, între preot și credincioși. Vopsirea ouălor în roșu este un ritual care reprezintă jertfa lui Hristos, roșul amintește de sânge, iar ouăle, la fel de cunoscute, sunt emblema fertilităţi . La un moment dat vopsirea ouălor avea loc în mod natural, prin scufundarea ouălor în apă clocotită cu frunze de ceapă roșie , în timp ce astăzi acestea sunt vopsite folosind colorant roșu în plicuri. Legenda cea mai cunoscută a ouălor de Paști spune că Maria, venită să plângă pentru fiul ei răstignit, a așezat coșul cu ouă lângă cruce, care s-a înroșit din sângele care picura din rănile lui Isus.

În România, tradiția picturii ouălor este o adevărată artă. Există concursuri în aproape fiecare oraș. Oamenii decorează ouăle cu diferite simboluri: soarele, luna, crucea etc. Este o tehnică complexă; ouăle trebuie mai întâi golite și apoi trebuie puse în apă și sare. Apoi, se pictează cu ace și pensule extrem de subțiri. Femeile sunt cele care se ocupă de această activitate. Nu au modele prestabilite, ci își dau frâu liber imaginației. O artă care este transmisă din mamă în fiică și din generație în generație. Dar în ziua de azi, oamenii folosesc pur și simplu coloranți alimentari care se vând în supermarket. În Joia Mare se vopsesc ouăle, iar roșul este culoarea predominantă.
Pentru mine ouăle vopsite cu coji de ceapă roşie e copilăria mea,Paştele in familie,tradiție pe care încerc sa o dau mai departe fiului meu.

Paste fericit Creştini Ortodocşi!

Trandafira Nechita

Clicca il link qui sotto per leggere il mio articolo precedente:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here